Teisinės sąvokos

1. Sąvokos 

1.1. Paslaugų teikėjas – www.pazymetas.lt– tai vieninga pažymėtų daiktų ir sąžiningų vartotojų sistema Lietuvoje. Savitarnos svetainės „www.pazymetas.lt“ (toliau – Savitarnos svetainė) naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pažymėtų daiktų vartotojo (toliau – Klientas), davusio sutikimą ir UAB „Creative Partner“ (toliau – Bendrovė) santykius, teikiant šiose taisyklėse nurodytas Savitarnos svetainės paslaugas.  Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Klaipėdos filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Creative Partner“, juridinio asmens kodas 302567041, PVM mokėtojo kodas LT100006279911, registruotos buveinės adresas Kauno g. 9-15, Klaipėda, korespondencijos adresas Bangų 5A, Klaipėda. 

1.2. www.pazymetas.lt– tai vieninga pažymėtų daiktų ir sąžiningų vartotojų sistema Lietuvoje, kuri yra ir elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.pazymetas.lt

1.3. Paslaugų gavėjas/Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu. 

1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas www.pazymetas.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros paslaugos arba projektai per www.pazymetas.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose www.pazymetas.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas. 

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. 

1.7. Taisyklės – šios „Paslaugų teikimo elektroninėje sistemoje www.pazymetas.lt taisyklės“. 

1.8. Paskyra – Kliento registravimosi www.pazymetas.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir pažymėtų daiktų ID registracijos bei istorija. 

2. Privatumo politika 

UAB „Creative Partner“ gaudami jūsų duomenis, darys viską, kad užtikrintų Jūsų privatumą. Sieksime su kiekvienu mūsų paslaugų vartotoju kurti gerus ir ilgalaikius partnerystės santykius, grindžiamus pasitikėjimu, sąžiningumu. Visa Jūsų konfidenciali informacija yra užkoduojama, todėl duomenys yra saugūs. UAB „Creative Partner“ neparduos Jūsų asmeninės informacijos jokiai trečiajai šaliai, išskyrus įstatymų išimtis – kai visa kliento informacija gali būti ir bus atskleista: informacijos pareikalauja specialiosios tarnybos, tam turinčios teises valstybinės institucijos ir teismas bei kitos institucijos, tarnybos, organizacijos, kurioms priėjimą prie informacijos numato Lietuvos Respublikos įstatymai. 

3. Atsakomybės apribojimas 

Informuojame, kad UAB „Creative Partner“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius finansinius, intelektualinius ar kitokius nuostolius, patirtus naudojantis www.pazymetas.lt paslaugomis. 

4. Paslaugų teikimas

Klientas gali pradėti naudotis Savitarnos svetaine www.pazymetas.lt, kai tik registruojasi ir gauna prisijungimo vardą ir slaptažodį, arba identifikuojasi svetainėje ir susikuria prisijungimo vardą ir slaptažodį. Pirmojo prisijungimo metu būtina nurodyti Kliento elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kurių mes įsipareigojame, be atskiro Kliento sutikimo (ar kaip numatyta įstatymų), nenaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.  Klientas, Savitarnos svetainėje pateikdamas duomenis ir/ar užsakydamas paslaugas, patvirtina, kad pateikiami duomenys ir užsakymai yra teisėti ir teisingi.  Savitarnos svetainėje Klientui pateikti pranešimai ir/ar dokumentai, jeigu Klientas sutinka juos gauti elektroniniu būdu, pripažįstami tokie patys, kaip ir kitais būdais pateikti pranešimai ir/ar dokumentai, ir laikoma, kad Klientas juos gavo. 

5. Šalių atsakomybė 

Bendrovė atsako už tinkamą įsipareigojimų, numatytų Taisyklėse, vykdymą.  Bendrovė turi teisę keisti, pildyti Savitarnos svetainės funkcionalumą, siųsti Klientui informacinius pranešimus apie pasikeitusias paslaugas, kainodaros ir apmokėjimo sąlygas.  Bendrovė turi teisę apriboti ar sustabdyti naudojimąsi Savitarnos svetaine, jei tai reikalinga dėl nenumatytų ar Force majeure aplinkybių.  Jei Klientas pamiršo prisijungimo slaptažodžius, jis turi teisę užsisakyti slaptažodžio priminimą elektroniniu paštu, kurį yra nurodęs jungdamasis į Savitarnos svetainę.  Jei Klientas nesilaiko Taisyklių arba savo veiksmais trikdo Savitarnos svetainės veiklą, Bendrovė turi teisę be perspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Klientui naudotis Savitarnos svetaine.  Jeigu pasikeitė Kliento kontaktinė informacija, Klientas privalo pakeisti ją Savitarnos svetainėje arba pranešti Bendrovei kitais būdais (telefonu, paštu, elektroniniu paštu ar kita).  Klientas, naudodamasis Savitarnos svetaine, įsipareigoja pasikeisti prisijungimo vardą ir slaptažodį į tik jam žinomus ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.  Jei Savitarnos svetaine naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie svetainės Kliento slaptažodžiais, Bendrovė šį asmenį laiko Klientu ir neatsako už neteisingos informacijos pateikimą ar kitas pasekmes. 

6. Taisyklių galiojimas, nutraukimas, sąlygų keitimas 

Taisyklės įsigalioja nuo Kliento patvirtinimo, kad susipažino su Taisyklėmis, ir sutikimo naudotis Savitarnos svetaine.  Bendrovė turi teisę keisti Taisykles vienašališkai, prieš tai informavusi Klientus Savitarnos svetainėje, elektroniniu paštu ar kitais būdais.  Galimybė naudotis Savitarnos svetaine ir Taisyklės taip pat nustoja galioti, savanoriškai ar sistemos administratoriaus panaikinus Kliento prieigą prie sistemos. 

7. Sistemų saugumas 

Klientams griežtai draudžiama UAB „Creative Partner“ sistemas naudoti siekiant neteisėtai prieiti prie kito vartotojo duomenų, į tai įeina (bet tuo neapsiriboja): priėjimas prie duomenų, nepriklausančių Klientui, bandymai atspėti slaptažodžius, sistemų saugumo skylių ieškojimas ar panašūs neteisėti veiksmai. Šios sistemos Klientas negali įsibrauti, bandyti padaryti neveiksniu, kenkti jokiam kitam Klientui, serveriui ar tinklui. Nustatyti asmenys ar jų IP adresai, kenkiantys kitoms sistemoms gali būti nubausti pagal LR įstatymus. Dėmesio: klientas, bet kokiu būdu atlikęs kenkėjiškus veiksmus, turės finansiškai atlyginti patirtus nuostolius.